Skip to content

Cape Town Dojo

Cape Town Dojo

  • Shihan Kenny Uytenbogaardt 8th Dan
  • Shihan Michael Shuttleworth 5th Dan
  • Shihan Jason Dawes 5th Dan
  • Shihan Mike Shuttleworth
  • 0833243320
  • 183 Bree Street, Cape Town, Western Cape, 8000, South Africa

Cape Town

Contact Cape Town Dojo now...