Skip to content

IZOSHA KYOKUSHIN KAI DOJO

IZOSHA KYOKUSHIN KAI DOJO

  • PORD DURNFORD VILLAGE
  • KZN
  • UMHLATHUZE

SENPAI MUZI ZUNGU - 2ND DAN

  • SENPAI MUZI ZUNGU
  • PORD DURNFORD VILLAGE, UMHLATHUZE, KZN